kbdbjpgKBDB West Vlaanderen

Nieuwsberichten

LOGORFCB
07/04/2020

Mededeling van de KBDB

De KBDB ontving vandaag een e-mail van de voorzitter van de Franse federatie met de melding dat bepaalde Belgische liefhebbers individuele opleringen uitvoeren op Frans grondgebied.

Deze praktijk is eveneens verboden en in strijd met de richtlijnen van de Belgische en Franse overheidsdiensten.

Liefhebbers die in gebreke blijven, riskeren enorme sancties.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.06/04/2020

Mededeling van de KBDB

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur wensen te verduidelijken dat het verbod tot het individueel opleren van de duiven NIET werd opgelegd door de KBDB doch door de federale overheid aangezien UITSLUITEND essentiële verplaatsingen worden toegelaten.

Het individueel opleren van duiven kan niet worden gecatalogeerd onder de noemer van “in het belang van het welzijn van onze duiven” aangezien de duiven op het hok mogen worden uitgelaten.

Van zodra versoepelingsmaatregelen worden aangekondigd zal de KBDB uiteraard de nodige stappen ondernemen bij de bevoegde overheidsdiensten teneinde het individueel opleren van duiven toch toe te laten. Actueel vragen wij iedereen solidair de opgelegde maatregelen strikt na te leven.

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur zijn er zich van bewust dat voor een duivenliefhebber dergelijke maatregelen soms moeilijk te begrijpen vallen maar het is in het belang van eenieders gezondheid.

Wij wensen nogmaals te herhalen om een oudere of hulpbehoevende collega-duivenliefhebber niet uit het oog te verliezen en hen bij te staan met raad en daad maar ook met een helpende hand mits uiteraard rekening te houden met de door de federale overheid opgelegde beperkingsmaatregelen.

Hartelijk dank voor het begrip en het stipt opvolgen van de genomen maatregelen door de bevoegde overheidsdiensten.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.Mededeling van de KBDB

Zoals beloofd, de wekelijkse update voor onze leden ingevolge de uitbraak van het coronavirus.

Vooreerst wensen wij iedereen te bedanken die de beperkingsmaatregelen strikt hebben opgevolgd niettegenstaande het prachtige duivenweer, hetwelk wij afgelopen weekend mochten beleven. We zijn er van overtuigd dat het overgrote en het merendeel van onze liefhebbers zich hebben gehouden aan de opgelegde regels.

De KBDB en de nationale voorzitter worden momenteel “overstelpt” met gefundeerde en dagelijkse vragen over de problemen, waar duivenliefhebbers worden mee geconfronteerd en waarop soms de KBDB ook geen duidelijke uitleg kan verschaffen. We pogen hierop steeds een antwoord te bekomen bij de bevoegde federale overheidsdiensten maar ook voor deze laatste is het niet altijd mogelijk om hierop een pasklaar antwoord te verstrekken.

Ook vragen dewelke beginnen met “ik heb horen zeggen dat…”. Roddels worden snel verspreid !

Geloof niet altijd wat wordt verteld en zoals wij sinds de uitbraak van de coronacrisis steeds hebben getracht, zullen wij op het juiste moment officieel communiceren.

Verschillende leden, zowel uit Vlaanderen als Wallonië, onderhouden goede relaties met verantwoordelijken uit andere federaties. Zij verstrekken ons nuttige informaties zodat wij hierop kunnen anticiperen en inspelen.

Wij willen ook deze leden bedanken voor het doorspelen van deze betrouwbare informatie. Oprechte dank iedereen !

Toch willen wij als KBDB enkele onzekerheden wegwerken en enkele bemerking nogmaals in de verf zetten:


Programma nationale en internationale wedvluchten 2020

Op vraag van de KBDB hebben enkele organisatoren voorstellen geformuleerd aangaande de (inter)nationale vluchtkalender 2020 en dit in functie van een eventuele tot op heden nog niet welbepaalde latere startdatum van het duivenseizoen 2020.

Actueel circuleren deze project-kalenders reeds op sociale media.

U zult begrijpen dat deze project-kalenders actueel totaal geen waarde hebben aangezien de stardatum van het seizoen 2020 nog niet is gekend.

De KBDB zal, van zodra het sportseizoen aanvangt, deze kalender van de nationale en internationale wedvluchten 2020 opstellen.


Individueel opleren van duiven – beperkingsmaatregelen

De KBDB verneemt uit verschillende bronnen dat er in deze periode, waarin beperkingsmaatregelen gelden, op verschillende plaatsen individuele lossingen worden uitgevoerd. We hopen dat deze inbreuken op de algemene beperkingsmaatregelen slechts betrekking hebben op enkele oneerlijke en respectloze duivenliefhebbers.

De KBDB wil verduidelijken waarom zij dergelijke praktijken veroordeelt:

Het is geen essentiële verplaatsing en dit individueel opleren is niet onmisbaar noch gekoppeld aan het respect voor het welzijn van de duiven;

Op sportief vlak KAN HET NIET dat bepaalde liefhebbers, waarvoor beperkingsmaatregelen worden opgelegd, hun duiven kunnen opleren terwijl anderen, die werken in het algemeen belang van eenieder (zoals verplegers/verpleegsters, artsen, arbeiders in de voedingssector, chauffeurs, enz.) of oudere en/of geïsoleerde liefhebbers, dewelke niet de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan de in normaal geziene omstandigheden georganiseerde collectieve lossingen, niet van dezelfde mogelijkheid kunnen genieten;


Dergelijke overtredingen, indien vastgesteld door de autoriteiten, zouden de toekomstige stappen van de KBDB ter versoepeling van de beperkingsmaatregelen en het verlenen van herstartmaatregelen, specifiek verbonden aan de duivenliefhebberij, in het gedrang kunnen brengen. In dit perspectief is het van essentieel belang dat onze federatie in deze crisisperiode aantoont dat zij haar leden en de duivensportactiviteiten, in de brede zin van het woord, in de hand hebben.

De KBDB wordt gecontacteerd door liefhebbers met info over collaga-duivenliefhebbers (nummerplaten, kleur wagens, tijdstip, plaats alwaar de duiven worden gelost,…) die de opgelegde maatregelen aan hun laars lappen en toch hun duiven gaan opleren. DIT KAN NIET! De leden van de nationale raad van beheer en bestuur zullen zich buigen over het eventueel opleggen van sancties tegenover dergelijke onverantwoorde leden.

Bijgevolg vraagt ​​de KBDB haar leden om de nationale richtlijnen met betrekking tot de beperkingsmaatregelen te respecteren, om, indien nodig, gebruik te maken van de specifieke maatregelen die werden genomen in het kader van dierenwelzijn en om zich tenslotte sportief te gedragen ten overstaande van de andere liefhebbers.

Uiteraard zijn ook de buitenlandse lossingen verboden in België en worden er actueel GEEN lossingsvergunningen voor dergelijk aanvragen afgeleverd. Mocht u echter weet hebben van het feit dat onze buitenlandse collega’s dergelijke wilde lossingen in België uitvoeren, gelieve ons hierover dan ook te informeren zodat wij de betrokken federatie op de hoogte kunnen brengen. Gelieve ons hiervoor dan ook volgende gegevens mede te delen:

Type voertuig


Nummerplaat


Plaats waar de duiven werden gelost


Tijdstip van lossing


We zitten allemaal samen in hetzelfde schuitje en samen moeten we natuurlijk solidair handelen en dit in het belang van de gezondheid van iedereen maar ook in het belang van het imago van onze federatie.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal BodengienVanaf heden kunnen de plastieken verzegelingstrips, te gebruiken voor de aluminiummanden evenals voor de constateurs, worden besteld door de verenigingen bij de KBDB tegen de prijs van:

Gele plastieken strips (/500 stuks) à

25,00 EURO per 500

Verzendingskosten:

500 stuks (1,100 kg): <2 kg: 6,90 Euro

De aluminium loodjes mogen in 2020 nog worden gebruikt voor de snelheids- en kleine halve-fondwedvluchten. Vanaf 2021, mogen nog enkel de plastieken KBDB-verzegelingstrips worden gebruikt et dit voor alle types van wedvluchten.

 

MEDEDELING van de KBDB – EINDELIJK GOED NIEUWS

Tijdens de Nationale Algemene Vergadering van 14/02/2020 werd de kalender van nationale en internationale wedvluchten voor 2020 niet goedgekeurd.

De KBDB had echter op 07/02/2020 een brief ontvangen van de Waalse Overheidsdienst “Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu” met richtlijnen die niet in overeenstemming waren met de oorspronkelijk voorgestelde kalender aan de nationale mandatarissen

Teneinde problemen te voorkomen, werd aan de nationale raad van beheer en bestuur opdracht gegeven om tussen te komen bij de Waalse Overheidsdienst “Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en leefmilieu” en er werd alsdan ook beslist om het onderzoek van de kalender uit te stellen tot een Buitengewone Nationale Algemene Vergadering

Dankzij de inspanningen van onze algemene secretaris, Patrick Marsille en de leden van de nationale raad van beheer en bestuur werd een positief antwoord bekomen.

De Nationale Raad van Beheer en Bestuur heeft op 09/03/2020 een onderhoud gehad met de Waalse Overheidsdienst “Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en leefmilieu” en waaruit volgende beslissingen werden gedestilleerd.

 De KBDB moet haar liefhebbers bewust maken van een

DOORDACHTE

deelname van hun duifjes aan de wedvluchten en vooral dan in de categorie jonge duiven;

- In de zomerperiode moet de KBDB lossingen na 9.00 uur verbieden (voor de vluchten met verre afstanden uiteraard) evenals een vermindering van het aantal duiven in de manden opleggen.

Teneinde, ten slotte, een nationale uniformiteit op dat vlak te bekomen, zou het wenselijk zijn dat een afstemming tussen de twee regio’s zou plaatsvinden op het einde van het seizoen en een “interregionale” bijeenkomst zou worden georganiseerd om een eventuele ​​evaluatie te maken en de voorstellen van de KBDB op het vlak van dierenwelzijn en de controle daarop, te verbeteren.

Rekening houdend met het hierboven aangehaalde en zonder de perikelen van de coronacrisis, zou de nationale kalender 2020, zoals voorgesteld aan de nationale mandatarissen, aangenomen zijn geweest. Dit dossier kan alsdan worden afgesloten. De KBDB dankt zijn gesprekspartners van de Waalse Overheidsdienst “Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu” om te luisteren en voor hun betoonde begrip.

De KBDB informeerde zich, voor wat de kalender 2020 betreft, bij de nationale inrichters teneinde een alternatieve kalender voor te stellen. Alles is uiteraard afhankelijk van het einde van de beperkingsmaatregelen in België maar eveneens in Frankrijk.

Weet dat de KBDB er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat haar liefhebbers, ondanks de crisis die ons momenteel treft, onder de beste omstandigheden zullen kunnen genieten van hun hobby.

 
PERSMEDEDELING van de KBDB   30/03/20

Zoals beloofd, een wekelijkse update in verband met de maatregelen, opgelegd door de federale overheid, ingevolge de uitbraak van het coronavirus en de stappen die door de nationale raad van beheer en bestuur werden ondernomen teneinde enige versoepelingen te bekomen in het belang van onze duiven maar waarbij de gezondheid van onze liefhebbers en medewerkers van de verenigingen van primordiaal belang is.

Vooreerst wensen wij onze liefhebbers hartelijk te danken om de opgelegde maatregelen, hoe moeilijk soms ook, in een periode, alwaar in normale omstandigheden het startschot van een nieuw seizoen wordt gegeven, strikt te respecteren.

Sommige beslissingen die worden opgelegd zijn voor ons moeilijk te begrijpen maar we zijn er van overtuigd dat deze worden genomen in het belang van en uit veiligheid voor ieder van ons.

De nationale raad van beheer en bestuur heeft echter een versoepeling bekomen voor wat betreft het

ophalen van verdwaalde en aangekochte duiven

.

Rekening houdend met het welzijn van onze duiven hebben wij bevestiging bekomen dat dergelijke ophalingen behoren tot “de essentiële verplaatsingen”.

Bij de ophaling dienen uiteraard de maatregelen van “social distancing” te worden gerespecteerd. De duif/duiven dienen in een mand te worden geplaatst op het eigendom maar buiten de woning zodat de eigenaar deze duif/duiven in zijn persoonlijke mand kan plaatsen.

Teneinde geen problemen te ondervinden, in geval van politiecontrole, raden wij u aan de huidige persmededeling evenals uw KBDB-lidkaart, het eigendomsbewijs evenals het mail-, sms-verkeer voor wat betreft de duif/duiven dewelke deze verplaatsing verrechtvaardigen, mee te nemen.

Inenting van onze duiven tegen paramyxovirose

Het merendeel van de jonge duiven werden reeds ingeënt tegen paramyxovirose. Voor de duiven dewelke nog dienen ingeënt te worden, raden wij u aan uw veearts te contacteren. Deze laatste zal u, rekening houdend met de hen opgelegde richtlijnen, de nodige informatie verstrekken.

Wat met de start van het seizoen 2020 ?

Zoals iedereen via de verschillende mediakanalen heeft kunnen vernemen, werden afgelopen vrijdag GEEN versoepelingsmaatregelen uitgevaardigd door de federale overheid. Dit moeten wij strikt respecteren.

De nationale raad van beheer en bestuur zal, van zodra we de strijd tegen het coronavirus onder controle hebben, vragen om, gedisciplineerd, opleervluchten, te mogen organiseren. Hiervoor is het uiteraard, in de huidige stand van zaken, nog te vroeg. De gezondheid van onze liefhebbers en onze helpers in de verenigingen primeert. We vragen jullie nog wat geduld.

Het dossier van “

de roofvogels

” heeft ook door de uitbraak van het covid-19 virus vertraging opgelopen. Wij willen er evenwel op wijzen dat wij dit dossier zeker en vast niet uit het oog zijn verloren en ook hierin verdere stappen zullen ondernemen. Er dient met “natuurpunt” in discussie te worden gegaan. Een pluspunt is dat ook zij ons probleem begrijpen en inzien dat er iets moet worden ondernomen.

Ter voorbereiding van dit onderhoud is de nationale raad van beheer en bestuur actueel bezig om de duivenliefhebbersconcentratie in België op kaart te brengen. We proberen zo snel als mogelijk ook hierin een doorbraak te bekomen.

Als laatste maar uiterst belangrijk punt vragen wij aan onze leden om ook de

oudere en alleenstaande duivenliefhebbers

 uit de buurt niet te vergeten. Sommigen van hen hebben geen e-mail, geen internet,… en zijn niet op de hoogte van al deze maatregelen. Neem eens telefonisch met hen contact op om ook hen een hart onder de riem te steken en hen van de nieuwe ontwikkelingen te informeren.

Wij houden jullie verder op de hoogte!

Namens de leden van de nationale raad van beheer en bestuur,

De Nationale Voorzitter,

Pascal Bodengien.

 PERSMEDEDELING van de KBDB  27/03/20

De nationale raad van beheer en bestuur wenst zijn verenigingen en zijn liefhebbers te informeren van het feit dat de provinciale secretariaten worden opgeschort vanaf 1 april tot het einde van de beperkingsmaatregelen. Wij nodigen u uit om, ingeval van sportieve problemen, contact op te nemen met de nationale zetel:

Per telefoon: 02/537.62.11

Per mail: nationaal@kbdb.be

De algemene KBDB-administratie is bij deze maatregel, actueel, niet betrokken en blijft, in de voormiddag, bereikbaar voor de gebruikelijke dienstverlening en dit natuurlijk via e-mail en de verzendingen per post.

Voor al uw bestellingen, gelieve volgend KBDB-mailadres te gebruiken: boekhouding@kbdb.be
MEDEDELING t.a.v. alle leden-duivenliefhebbers

25/03/20

Beste leden,

Aansluitend op onze vorige mededeling en teneinde een antwoord te bekomen op de verschillende vragen verbonden aan de duivenliefhebberij hebben wij contact opgenomen met het crisiscentrum, opgericht ingevolge de uitbraak van het coronavirus.

In het kader van het welzijn van onze duiven mogen liefhebbers, dewelke hun duivenhok NIET is gevestigd op hun thuisadres, hun duiven gaan verzorgen en eten geven, op

maximum 100 kilometer verwijderd van hun thuisadres.

Liefhebbers die zich in deze situatie bevinden en teneinde bij een politiecontrole geen problemen te ondervinden, dienen in het bezit te zijn van een kopie van hun hoklijst zodat door de politiediensten kan worden vastgesteld dat deze verplaatsing van essentieel belang is.

Wij veronderstellen dat deze precisering van het crisiscentrum een oplossing zal bieden voor al onze liefhebbers betrokken bij deze uitzonderlijke situatie.

Wat echter het ophalen van een verdwaalde duif bij een collega-duivenliefhebber/niet-duivenliefhebber of het

ophalen van een aangekochte duif of een door een collega-duivenliefhebber geringde duif betreft, zijn de federale overheidsdiensten heel duidelijk nl. dit is ten strengste verboden

De KBDB zal stappen ondernemen om hiervoor dan ook zo vlug als mogelijk een versoepeling te bekomen.

Van zodra er meer nieuws is, zullen wij via onze site communiceren.

Wij verzoeken u momenteel nog eventjes geduld uit te oefenen en geen ondoordachte beslissingen te nemen dewelke de duivenwereld schade zou kunnen toebrengen.

Draag zorg voor uzelf en de ganse familie.

Namens de leden van de nationale raad van beheer en bestuur,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.
23/03/2020

MEDEDELING t.a.v. alle leden-duivenliefhebbers

 

Beste leden,

Eerst en vooral willen wij jullie bedanken om de door de overheid opgelegde richtlijnen en instructies strikt op te volgen.

We beseffen ten volle dat het ook voor de duivenliefhebber niet evident is in deze moeilijke periode maar momenteel moet prioriteit worden gegeven aan onze gezondheid!

Herhaaldelijk werden wij er via de media op attent gemaakt dat enkel de noodzakelijke en hoognodige verplaatsingen worden toegelaten.

We kregen ontzettend veel vragen aangaande het ophalen van een verdwaalde duif of een aangekochte bon. Wij vragen aan de bevoegde instanties om een oplossing.

Hoelang deze toestand gaat aanhouden, dat kan niemand voorspellen maar we zijn actueel bezig om een plan qua vluchtprogramma uit te werken.

Van zodra er groen licht wordt bekomen, zullen wij er voor zorgen dat er tijdens de week leervluchten kunnen worden ingericht en dit uiteraard mits goedkeuring van de vervoerders.

Wij raden jullie aan rekening te houden met het verschuiven van vluchten, zowel op de snelheid, de kleine halve-fond alsook de nationale en internationale kalender (oude & jaarlingen) alwaar eventueel het seizoen later zal worden afgesloten. Dit uiteraard enkel als er toestemming wordt bekomen van alle bevoegde diensten.

Verder wachten wij af van welke eventuele maatregelen en versoepelingen er zullen wordt uitgevaardigd.

Van zodra er meer nieuws is, zullen wij via onze site communiceren.

Bedankt voor jullie geduld en begrip.

Namens de leden van de nationale raad van beheer en bestuur,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

 


18/03/2020 MEDEDELING VAN DE KBDB

Rekening houdend met de bijkomende maatregelen die gisterenavond (17/03/2020) werden afgekondigd door de federale overheid in de strijd tegen het coronavirus en meer bepaald dat niet essentiële verplaatsingen worden verboden, willen wij erop wijzen dat het opleren van duiven vanaf VANDAAG (18/03/2020) 12u00 wordt verboden.

 

De KBDB is er zich terdege van bewust dat dit voor haar liefhebbers een grote opoffering inhoudt maar wij moeten nu al onze krachten bundelen teneinde deze strijd te overwinnen.

 

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.
16/03/2020 MEDEDELING VAN DE KBDB

Beste verenigingen en liefhebbers,

Door toedoen van het corona-crisis zijn wij genoodzaakt alle bestellingen (plastic strips, ringen, …) via B-post te behandelen.

Dit omdat bestellingen niet meer kunnen afgehaald worden op onze burelen of tijdens de zitdagen van de provinciale secretarissen.

Onze excuses voor dit ongemak.

Wij danken u voor uw begrip.


MEDEDELING VAN DE KBDB

 

 

Er werd afgelopen weekend (14 & 15/03/2020) vastgesteld dat bepaalde verenigingen hun lokaal hebben opgesteld voor publiek en dit niettegenstaande de persmededelingen die werden gepubliceerd op onze website en onze facebookpagina.

 

DIT KAN NIET en IS ONVERANTWOORD. Bovendien gaat dit regelrecht in tegen de richtlijnen die door de federale regering werden genomen.

 

Anderzijds hebben bepaalde lokalen de toelating verleend om de chipringen te koppelen bij bestuursleden of aangestelden thuis.

 

DIT IS IN TEGENSTRIJD MET DE KBDB-REGLEMENTEN en meer bepaald met art. 30 § 1 van het NSR:

 

De koppeling van een elektronische ring met een vaste voetring van een duif moet geschieden in een vereniging aangesloten bij de KBDB, in haar lokaal en onder toezicht van minstens twee afgevaardigden en met een door de nationale adviesraad voor elektronische constatatiesystemen gehomologeerde en jaarlijks goedgekeurde installatie.

 

De lokalen MOETEN dicht blijven en art. 30 § 1 van het NSR dient gerespecteerd te worden. De koppelingen kunnen slechts opnieuw worden uitgevoerd NA opheffing van de maatregelen genomen door de federale regering.

 

Laat alstublieft het gezond verstand zegevieren in deze moeilijke periode van de strijd tegen het coronavirus en denk aan onze oudere medemensen!

 

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


 

Mededeling van de KBDB

Beste medewerkers, leden en vrijwilligers van onze verenigingen,

Rekening houdend met de toch uitzonderlijke maatregelen die de regering heeft moet nemen om het coronavirus tegen te gaan, roep ik op om de handen in elkaar te slaan en de oudere liefhebbers te helpen waar nodig is.

U kunt ook contact opnemen met de mandatarissen. Zij staan zeker klaar om te helpen!

Ook de vrijwilligers van onze verenigingen vraag ik om hun verantwoordelijkheid te nemen!

Zoals jullie wel weten is ons ledenbestand, qua leeftijd, gevoelig voor dit virus !

Bedankt allemaal !!

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


MEDEDELING T.A.V. DE LIEFHEBBERS EN DE VERENIGINGEN

Gezien de federale beslissingen aangaande de strijd tegen CORONAVIRUS, wenst de nationale raad van beheer en bestuur u te informeren dat, uit voorzorg en dit vanaf 16/03/2020 tot tenminste 06/04/2020:

- de zitdagen binnen de provincies worden afgeschaft

- De administratieve diensten van de nationale zetel (Gaasbeeksesteenweg 52 - 54 - 1500 Halle) zijn gesloten.

Wij vragen u om de administratieve procedure “verzending via post” te gebruiken.

De medewerkers van de KBDB staan tot uw beschikking voor meer informatie.

De KBDB wil in deze moeilijke tijden en gezien de gemiddelde leeftijd van onze duivenliefhebbers ook de aandacht van haar leden vestigen op het feit dat alle bijeenkomsten van allerlei aard verboden worden en dit zelfs in privélokalen, inkorvingsburelen,….


PERSMEDEDELING

Ingevolge de federale maatregelen op het gebied van “CORONAVIRUS” van 12/03/2020 en tot 03/04/2020 inbegrepen (behalve verlenging bij het nemen van andere maatregelen door de federale overheid), worden alle inkorvingen voor leervluchten en wedvluchten afgelast.

De provinciale entiteiten die hun programma's/kalenders voor de maand april willen wijzigen, worden verzocht de wijzigingen door te sturen naar de voorzitter van het Nationaal Sportcomité.

Provinciale entiteiten die normaliter hun vluchten op zaterdag inrichten, kunnen overwegen om op 04/04/2020 te inkorven voor een lossing op zondag 05/04/2020.

MEDEDELING

Gelieve nota te nemen dat de buitengewone nationale algemene vergadering van 16.03.2020 niet zal doorgaan.

Drie nationale mandatarissen en één personeelslid zijn in contact geweest met een persoon besmet met het coronavirus.

De KBDB wenst geen enkel risico te lopen en heeft dientengevolge deze beslissing moeten nemen.

Meer informatie zal volgende week worden gepubliceerd.

De nationale voorzitter,

Pascal BODENGIEN


Mededeling t.a.v. de verenigingen

Rekening houdend met de laatste ontwikkelingen in België ingevolge de uitbraak van het coronavirus wensen wij vooral geen paniek te zaaien maar voorzorgen te nemen teneinde de verspreiding ervan tegen te gaan.

Dit is dan ook de reden waarom wij onze verenigingen verzoeken om de niet dringende vergaderingen, dus vergaderingen die kunnen worden verdaagd naar een latere datum, te annuleren.


PERSMEDEDELING

Na consultatie van de voorzitters van de betrokken PE’s/SPE’s evenals de leden van zijn comité (NSC), heeft de voorzitter van het Nationaal Sportcomité, dhr Denis Sapin, in samenspraak met de nationale voorzitter, dhr Pascal Bodengien, beslist om, rekening houdend met de slechte weersvoorspellingen voor komend weekend (14 & 15/03/2020) evenals het feit dat het merendeel van de duiven nog niet zijn opgeleerd, ALLE voorziene vluchten van dit weekend AF TE GELASTEN.


MEDEDELING

Gelieve nota te nemen dat de KBDB-mandatarissen geen mutaties meer mogen uitvoeren.

Indien u mutaties hebt, kunt u zich begeven naar de KBDB-zetel gevestigd in Halle of naar uw zitdag.

Voor meer info aangaande de zitdag van uw PE, gelieve de KBDB-website te raadplegen https://www.kbdb.be/zitdagen/

U kunt vanzelfsprekend ook nog uw mutaties per post verzenden naar de KBDB (52-54 Gaasbeeksesteenweg – 1500 Halle). Het ad hoc formulier is beschikbaar op onze website.