kbdbjpgKBDB West Vlaanderen

Mededelingen 

Beste liefhebbers,
Beste bestuursleden,
 
Na de wijzigingen in het programma die we vanmorgen vanuit de KBDB door kregen en jullie reeds over berichten zijn er nu onverwachts buiten onze wil om opnieuw wijzigingen gekomen in het vluchtprogramma voor deze week.

Dinsdag inkorving voor Doornik O,Y ,J en Momignies O,Y   Alles los op Woendag

Vrijdagavond inkorving voor Doornik O,Y,J  los op Zaterdag

Zaterdagnamiddag inkorving voor Momignies O,Y  los op Zondag


We hopen echt dat dit nu de definitieve regelingen zijn.
Onze oprechte excuses voor de ongemakken.


Met vriendelijke groeten

Namens het provinciale bestuur
Afbeelding

Haesaert Paul
Logie Wim
Vandenberghe Dany
Verleije Davy
De kostprijs:
 Voor Momignies bedraagt 0.75€  .  Voor Doornik 0.50€  
Hopelijk kunnen we rap die uitzonderlijke situaties naast ons neerleggen en zijn we binnenkort weer vertrokken richting Frankrijk zodat alles weer zijn normaal verloop kan kennen.
Dank voor het begrip en de bereidwilligheid

Met vriendelijke groeten

Namens het provinciale bestuur

Haesaert Paul

Logie Wim

Vandenberghe Dany

Verleije Davy

Mededeling aan verenigingen en liefhebbers

Beste bestuursleden,

Beste liefhebbers,

De tweede leervlucht uit Quievrain zit er aan te komen.

We willen de verenigingen bedanken voor het geleverde werk van de afgelopen dagen.

Verschillende verenigingen kregen woensdag bezoek van hun regio verantwoordelijke en overal hebben we kunnen vaststellen dat de verenigingen super hun best hebben gedaan om alles in goede banen te leiden waarvoor nogmaals onze oprechte dank. Ook de liefhebbers, op enkele uitzonderingen na ,zijn er zich voldoende van bewust dat er veilig moet ingekorfd worden.

Alles verloopt naar wens en daarmee kunnen we niet anders dan tevreden zijn.

Wat de komende week betreft zijn er wat problemen op organisatorisch vlak. Gezien we wat verder met de duiven naar Momignies willen zitten we met het probleem dat er zich kruis lossingen kunnen voordoen en dat moeten we ten alle tijden proberen te vermijden.

Daarom zou het kunnen dat er voor volgende week wijzigingen kunnen voordoen op gebied van lossingsplaats en lossingsdatum. Door de KBDB is er ons beloofd dat er voor West - en Oost Vlaanderen een oplossing komt maar concreet hebben we daar nog geen zicht op. We hopen jullie ten laatste maandag daarvan op de hoogte te kunnen brengen.

Wat ondertussen wel al vast staat is dat er voor wat de lossing te Doornik betreft er, onder voorbehoud van goedkeuring door de PE Henegouwen, een andere lossingsplaats gezocht werd omdat op de vorige lossingsplaats (industrie terrein Doornik) omheiningen werden geplaatst die het lossen van duiven daar onmogelijk maken.

De nieuwe coördinaten voor Doornik (Rumes) zijn 50 32 25.1"N 03 18 33.4" O (in bijlage enkele foto's van de lossingsplaats)

We willen nog mee geven dat voor het inkorven op Doornik ook oude en jaarse duiven toegelaten zijn.

Zodra er meer nieuws is houden we jullie uiteraard op de hoogte.

Met vriendelijke groeten

Namens het provinciale bestuur

Haesaert Paul

Logie Wim

Vandenberghe Dany

Verleije Davy

Vluchtprogramma Mei West Vlaanderen

Donderdag 21 mei  Quievrain    enkel oude en jaarse duiven        Zondag 24  Mei        Quievrain   enkel oude en jaarse duiven
Woensdag 27 Mei     Momignies    oude en jaarse  duiven
                                   Doornik   enkel jonge duiven
Zaterdag 30 Mei        Momignies  oude en jaarse duiven
                                    Doornik   enkel jonge duiven
Let wel dit is een voorlopig programma.  Wanneer de situatie ivm het al of niet binnen kunnen met de duiven in Frankrijk verandert vervalt dit programma. Gezien de verwachte drukte in de lokalen en rekening houdend met dierenwelzijn  worden tijdens het weekend van 21-24 mei nog geen jonge duiven toegelaten.
attest - attestation.pdf
mededeling - communiqué.pdf

Nieuwsbericht

 

Mededeling van de KBDB

Eén van onze vorige mededelingen begonnen we met:

Stap voor stap komen we dichterbij …

Ondertussen werden al veel stappen ondernomen teneinde het sportseizoen 2020 op gang te brengen. Het was een moeilijk proces maar eveneens een uitdaging met vele slapeloze nachten.

EN ………..vanavond om 19u30 viel volgende e-mail in mijn mailbox:


Geachte Heer Bodengien,

De Federale Crisiscel is vandaag samengekomen.

Het volgende zal bijkomend vanaf 18 mei worden toegelaten. De website van de FOD Volksgezondheid zal nog hiertoe worden aangepast (https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/):

“Is duivensport toegestaan?

Ja, in het kader van het welzijn van de dieren, niet in wedstrijdverband en trainingen zijn enkel toegestaan binnen België, mits social distancing tussen de eigenaars.”

Wedstrijden met dieren (waaronder duiven) blijven dus verboden.

Men ziet dat als evenementen en samenkomst van mensen, hetgeen verboden is. Men wil hier dan ook geen uitzondering voor toestaan voor wat betreft duivenwedstrijden.

Jullie vraag zal hoe dan ook door ons verder onder de aandacht gebracht worden van de Federale Crisiscel.

Met vriendelijke groeten,

Kabinet Vlaams viceminister-president Ben Weyts


Wat betekent dit?

We zijn weer een stapje verder nl. vanaf 18/05/2020 mogen gezamenlijke leervluchten (dus GEEN wedvluchten) worden ingericht en UITSLUITEND in BELGIE en dit uiteraard onder STRIKTE voorwaarden en mits respect van het vademecum, het draaiboek waaraan de liefhebbers en de verenigingen zich dienen te houden EN hetgeen bijgevoegd wordt gepubliceerd.

We gaan onmiddellijk in onderhandeling om ook leervluchten te mogen inrichten vanuit Frankrijk. Voor de verdere afhandeling staan we reeds rechtstreeks in contact met Minister De Crem, Minister van Binnenlandse Zaken en hoofd van de Nationale Crisiscel.


Qua vluchtprogramma dienen nog besprekingen te worden gevoerd met het crisiscomité “Covid-19” van de KBDB en hierop aansluitend met de vervoerders. Dit overleg zal aanstaande maandag 18/05/2020 plaatsvinden.


Wij communiceren hierover zo vlug als mogelijk.


Wij wensen van deze gelegenheid gebruik te maken om al onze liefhebbers, de besturen van de verenigingen, de personen die hebben bijgedragen tot het bekomen van een positieve afhandeling van dit moeilijke dossier, …… enfin, IEDEREEN, die de uitgevaardigde maatregelen stipt hebben opgevolgd, BEDANKEN want zonder al deze inspanningen van EENIEDER hadden wij nooit dit resultaat kunnen bereiken. Zoals reeds meermaals gezegd: “TOUS ENSEMBLE”.


We dringen nogmaals aan om de door de overheid uitgevaardigde veiligheidsmaatregelen in de strijd tegen “covid-19” strikt op te volgen.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

-----------------------------------

Communiqué de la RFCB

Un de nos communiqués précédents commençait par:

Petit à petit on se rapproche ...

Entre-temps, de nombreuses démarches ont déjà été prises pour démarrer la saison sportive 2020. Cela a été difficile mais aussi un défi avec de nombreuses nuits blanches.

ET ………..

ce soir à 19h30, le courriel suivant est tombé dans ma boîte mail:


Cher M. Bodengien,


La Cellule de crise fédérale s'est réunie aujourd'hui.

Ce qui suit era également admis à partir du 18 mai. Le site Internet du SPF Santé publique sera adapté à cet effet (https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/):

«Le sport colombophile est-il autorisé? »


Oui, dans le cadre du bien-être animal, pas en compétition et les entraînements ne sont autorisés qu'en Belgique, sous réserve de « social distancing » entre les propriétaires. »


Les compétitions avec des animaux (y compris les pigeons) sont donc interdites.


Il est considéré comme des événements et des rassemblements de personnes, ce qui est interdit. Ils ne veulent pas autoriser une exception à cet égard en ce qui concerne les concours de pigeons.


Dans tous les cas, votre question sera posée par nous à la Cellule de crise fédérale.


Cordialement,

Cabinet du vice-premier ministre flamand Ben Weyts

Qu'est-ce que cela veut dire?


Nous sommes un peu plus loin, à partir du 18/05/2020, des entraînements collectifs (donc PAS de concours) pourront être organisés et UNIQUEMENT en BELGIQUE, et ceci bien entendu dans des conditions STRICTES et dans le respect du vade-mecum, le scénario que les amateurs et les sociétés doivent suivre ET qui est publié en annexe.


Nous entamons immédiatement des négociations pour organiser également des entraînements collectifs à partir de la France. Nous sommes déjà en contact avec le ministre De Crem, ministre de l'intérieur et chef de la cellule nationale de crise.


En ce qui concerne les programmes-concours, une réunion aura lieu avec le comité de crise «Covid-19» de la RFCB et les transporteurs. Cette consultation aura lieu lundi 18/05/2020.

Nous communiquerons à ce sujet le plus vite possible.

Nous profitons de cette opportunité pour remercier tous les amateurs, les membres des comités des sociétés, les personnes qui ont contribué à la bonne gestion de ce dossier difficile, …… de toute façon, TOUS, qui ont suivi les mesures émises. MERCI car sans tous ces efforts de TOUS nous n'aurions jamais pu atteindre ce résultat. Comme déjà dit à maintes reprises: «TOUS ENSEMBLE».

Nous insistons une fois de plus sur la nécessité de respecter strictement les mesures sanitaires du gouvernement dans la lutte contre le "Covid-19".

Pour les membres du CAGN,

Le Président National,

Pascal Bodengien.


Nieuwsberichten

LOGORFCB

 

Mededeling van de KBDB   13/05/2020

Zoals jullie vanmiddag op de persvoorstelling van onze Premier, na de zitting van de Nationale Veiligheidsraad, konden vaststellen, komen er pas vanaf aanstaande maandag 18 mei een aantal versoepelingen.

We vernemen vanuit betrouwbare bron dat bepaalde versoepelingen ook onze duivensport zullen aanbelangen.

We wachten uiteraard hiervoor de officiële bevestiging van de bevoegde overheidsdiensten af.

In functie van de eventuele versoepelingsmaatregelen zal dan ook een overleg plaatsvinden met het KBDB-crisiscomité “Covid-19” teneinde de evolutie van het dossier te bespreken en de gevolgen hiervan op het wedvluchtseizoen 2020 aan te kaarten.

Dit KBDB-crisiscomité heeft een draaiboek klaar met toelichtingen en maatregelen voor alle verenigingen en liefhebbers en zal spoedig aan alle lokalen, via e-mail worden verstuurd evenals worden gepubliceerd op de website van de KBDB.

Zodra we meer officieel nieuws hebben, zullen we dit onmiddellijk communiceren.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


---------------------------------------------------

Communiqué de la RFCB


Comme vous avez pu le constater, cet après-midi, lors de la conférence de presse de la Première ministre, s’étant déroulée après le Conseil national de sécurité, plusieurs assouplissements sont envisagés à partir du 18 mai prochain.


De source sûre, nous apprenons que certains des assouplissements concerneront notre sport colombophile.


Nous attendons bien entendu la confirmation officielle des services gouvernementaux compétents.


En fonction des éventuelles mesures d’assouplissement, une réunion du comité de crise RFCB “Covid-19” se tiendra en vue de discuter de l’évolution du dossier et d’évoquer les conséquences sur la saison des concours 2020.


Ce comité de crise RFCB a préparé un manuel rempli d’informations et de mesures destinées à toutes les sociétés et à tous les amateurs. Il sera transmis, rapidement et par e-mail, à tous les locaux et sera publié sur le site internet de la RFCB.

Lorsque nous disposerons de plus d’informations, nous vous les communiquerons immédiatement.

Pour les membres du CAGN,

Le Président National,

Pascal Bodengien.
 11/05/2020
Mededeling van de KBDB 

Stap voor stap komen we dichterbij … maar hiervoor dienen we ons uiteraard strikt te houden aan de door de federale overheid uitgevaardigde veiligheidsmaatregelen.
Wat werd er reeds verwezenlijkt?U kunt uw verdwaalde en aangekochte duiven ophalen in België en Nederland

Individueel opleren tot maximum 25 km

Koppelen van de duiven – De verengingen dienen hiermee klaar te zijn alvorens de wedvluchten zullen aanvangen

Voorwaarden:


1 persoon van de vereniging (verantwoordelijke voor de koppelingen, zoals vermeld op de inlichtingsfiche van de vereniging)


in het lokaal of bij hem thuis


op afspraak

Een lijst met de afspraken dient opgemaakt te worden en eveneens in de vereniging te worden bijgehouden

De maatregelen van “social distancing” evenals de veiligheidsvoorschriften qua ontsmetting en dragen van een mondmasker dienen gerespecteerd te worden.

Voor deze maatregelen en toelatingen werd er hemel en aarde verzet. Wij hebben uiteraard het volste begrip aangezien de crisiscel van de federale overheid overbelast is met meer prangende vragen. Duivensport was voor hen onbekend terrein.

Wat is de volgende stap?

Gezamenlijke opleervluchten organiseren


Het dossier, waarover reeds eerder sprake in een vorige mededeling, werd ingediend bij de bevoegde instanties teneinde dergelijke opleervluchten te mogen organiseren.


Hartelijk dank hiervoor aan leden van het KBDB-crisiscomité “Covid-19” en de personen die hebben meegewerkt om de richtlijnen duidelijk uit te schrijven.


Er werd een overleg aangevraagd om ons dossier persoonlijk te verdedigen. Momenteel zijn de bevoegde overheidsdiensten ons dossier aan het onderzoeken en hopen vlug op een positief antwoord.

De KBDB krijgt spijtig genoeg ook negatieve commentaar van zijn liefhebbers en meer bepaald over het feit dat Nederland vanaf vandaag gezamenlijk mag beginnen opleren, in Frankrijk versoepelingen worden afgekondigd, in Duitsland reeds vluchten worden ingericht.

Iedereen dient er zich bewust van te zijn dat in België alle versoepelingen op federaal vlak dienen goedgekeurd te worden daar waar bvb. in Frankrijk de verantwoordelijken van de onderscheidenlijke departementen zelf bepaalde versoepelingen kunnen toestaan.

De KBDB hoopt dan ook dat dergelijke negatieve uitlatingen van bepaalde liefhebbers geen schade zullen berokkenen indien de federale overheid over ons dossier een beslissing zal nemen.

Op voorstel van de leden van de nationale raad van beheer en bestuur en mits goedkeuring door het KBDB-crisiscomité “Covid-19” is de KBDB overgegaan tot de aankoop van alcoholgel, dewelke door de verenigingen bij de KBDB zal kunnen worden besteld, zodat de prijs kan worden gedrukt. Meer info volgt.

Uit onverwachte hoek kwam er ook goed nieuws aangaande de mondmaskers, te gebruiken door de medewerkers van de verenigingen, dewelke zullen worden verplicht indien gezamenlijke opleervluchten zullen worden toegestaan. Meer info dienaangaande zal eveneens later worden medegedeeld.

Indien gezamenlijke leervluchten zullen mogen worden ingericht, zullen de vereniging “op afspraak” dienen te werken.


De liefhebber zal voorafgaandelijk (2 dagen op voorhand) de vereniging dienen te verwittigen indien hij komt inkorven en met hoeveel duiven. Er zal hem dan een uur worden medegedeeld waarop hij in de vereniging zal worden verwacht.


Hij wacht uiteraard op de parking van het lokaal zijn beurt af.

Vanwege een liefhebber, met een warm hart voor de duivensport, hebben wij reeds een project van file gekregen, dewelke door de vereniging kan worden gebruikt, om een afsprakenschema in goed banen te leiden. Deze file zal eerstdaags worden gepubliceerd.

Problematiek van de verdwaalde duiven!!!

De KBDB ontvangt veel telefoontjes, vooral van niet-duivenliefhebbers die een verdwaalde duif hebben opgevangen. Sommige liefhebbers, dewelke hun duifje niet wensen of kunnen ophalen (soms wegens hoge leeftijd, geen vervoer, …), geven een onsportieve reactie ten overstaan van de opvanger, dewelke eigenlijk een euforische reactie van de eigenaar verwachten indien hun duifje wordt gemeld.

Hieraan willen wij ook een oplossing bieden. Het imago van de Belgische duivensport blijft prioritair.

Er zal een NOODNUMMER in het leven worden geroepen teneinde de niet-duivenliefhebber verder te helpen en te begeleiden zodat het verdwaalde duifje ofwel door de eigenaar wordt opgehaald ofwel kan worden binnengebracht bij de verantwoordelijke van een vereniging in de buurt van de niet-duivenliefhebber.

Hierover zal later nog worden gecommuniceerd.

Manueel ingekorfde duiven

Bepaalde verenigingen vragen ons ook waar, wanneer, de kostprijs, …. van de controlechips dewelke eventueel zullen worden gebruikt voor de manueel ingekorfde duiven. Deze problematiek dient nog te worden besproken tijdens een nationale algemene vergadering. Voorlopig wordt deze problematiek “on hold” geplaatst.

We blijven verder werken en komen hopelijk binnenkort met goed nieuws.

Onze vrouwelijke duivenliefhebbers, zoals alle andere duivenliefhebbers uiteraard, liggen ons nauw aan het hart. Ook de echtgenotes, partners, vriendinnen verdienen uiteraard een bloemetje. Hopelijk werden zij gisteren verrast met een fijne attentie.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,


Pascal Bodengien

06/05/2020


Mededeling van de KBDB

Teneinde enerzijds duidelijkheid te verschaffen aan onze liefhebbers en anderzijds om bepaalde mededelingen, gepubliceerd op websites (langs Franstalige zijde), tegen te spreken, vindt u hierna, de mail dewelke wij mochten ontvangen vanwege de crisiscel van de federale overheid aangaande het individueel opleren en waarin de inhoud van onze mededeling van 27/04/2020 en onze eerdere telefonische contacten met de bevoegde diensten wordt bevestigd:

 

Van: info-coronavirus <info-coronavirus@health.fgov.be>
Datum: 6 mei 2020 om 16:37:52 CEST
Aan: Pascal Bodengien <
Bodengien.p@kbdb.be>
Onderwerp: Antw.:
 opleervluchten duiven

Geachte meneer Bodengien,

 

Alvast bedankt voor uw mail.

 

Onze excuses voor het ongemak, het is redelijk druk en we doen ons best om zo snel en juist mogelijk alle mails te beantwoorden.

Het individueel opleren van duiven, tot maxium 25 km, is in het kader van dierenwelzijn toegelaten.

We raden wel aan een bewijs/attest mee te nemen op die manier kan u steeds uw reden van verplaatsing verklaren.

Hou zeker de updates in het oog zodat u over de juiste informatie beschikt.

 

Indien u nog vragen heeft gelieve zeker onze site ook te bekijken die steeds nieuwe updates vertoont en het laatste nieuws dat aan de burgers gecommuniceerd wordt:

https://www.info-coronavirus.be/nl

 

 

Op onze website zal een attest worden gepubliceerd, hetgeen u dient mee te nemen in het kader van uw verplaatsingen, om individueel duiven op te leren.

 

U moet te allen tijde in het bezit zijn van uw lidkaart evenals van het attest en de inhoud van huidige mededeling (zie PDF-versie).

 

Zoals blijkt uit bovenvermelde e-mail wordt geen onderscheid gemaakt voor wat betreft de categorieën van duiven zodat zowel oude duiven, als jaarlingen als jonge duiven mogen worden opgeleerd maar beperkt tot maximum 25 kilometer.

 

Hopelijk zijn alzo alle onduidelijkheden van de baan.

 

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

Mededeling van de KBDB

Alle Belgen, waaronder zeker onze duivenliefhebbers, hebben vol ongeduld gewacht op de persconferentie van de federale overheid gehouden na de zitting van de veiligheidsraad van afgelopen vrijdag 24/04/2020.

Na het uitgelekte rapport van deze veiligheidsraad van enkele dagen ervoor was iedereen hoopvol en werd er gedacht aan verstrekkende versoepelingsmaatregelen maar…..


tot 04/05/2020 werden er weinig tot geen versoepelingen aangekondigd.

We dienden met z’n allen vast te stellen dat de versoepelingsmaatregelen PROGRESSIEF zullen worden toegepast en wekelijks zullen worden geëvalueerd teneinde de covid-19 pandemie onder controle proberen te houden.

Zaterdagochtend 25/04/2020, heeft de KBDB onmiddellijk contact opgenomen met de corona-crisislijn van de federale overheid teneinde vanaf 27/04/2020 toch de liefhebbers de mogelijkheid te bieden om hun duiven individueel te mogen opleren. Een antwoord werd gevraagd tegen uiterlijk vandaag. Hierna de e-mail dewelke afgelopen zaterdag werd verstuurd:

De KBDB (Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond) met +/- 16.000 aangesloten en effectieve leden en +/- 500 verenigingen heeft van bij de aanvang van de coronacrisis de door de federale overheid opgelegde maatregelen strikt opgevolgd.

Wekelijks werden onze leden en onze verenigingen geïnformeerd over de stand van zaken en hebben wij hen aangezet en aangedrongen om de door de federale overheid opgelegde maatregelen strikt op te volgen.

De uitbraak van de Covid-19 pandemie viel samen met de start van het duivenseizoen: jonge duiven (geboren in 2020) dienen in een eerste fase individueel te worden opgeleerd, hetgeen betekent dat de liefhebber zijn jonge duiven in een mand plaatst en deze, op een afstand van +/- 25 kilometer, gaat lossen in de vrije natuur, zodat de duiven naar het hok kunnen weerkeren. Per keer dat de duiven individueel worden opgeleerd wordt de afstand groter tussen de lossingsplaats en het hok.

De duiven moeten, voor hun eigen welzijn, op steeds verdere afstanden worden gelost teneinde hun oriëntatie vermogen en hun drang om naar het hok terug te keren NIET te verliezen.

Waarom zijn dergelijke opleringen ONTONTBEERLIJK in het kader van DIERENWELZIJN:

- Jonge duiven die te lang op het hok verblijven en niet worden opgeleerd verliezen hun oriëntatie vermogen

- Duiven die hun oriëntatie vermogen verliezen, raken verdwaald en keren niet meer terug naar het hok

- Verdwaalde duiven vliegen zich ofwel te pletter of vinden op een bepaald moment geen eten meer en komen te sterven

De hierboven uitgewerkte theorie wordt gestaafd door dierenartsen gespecialiseerd in reisduiven (bijgevoegd).

Het individueel opleren wordt zowel door “Dierenwelzijn Vlaanderen” als “Dierenwelzijn Wallonië” ondersteund met een POSITIEF advies (zie bijlage).

Ook in de ons omringende landen, zoals Nederland en Duitsland, alwaar de pandemie eveneens woedt, worden nu reeds de individuele opleringen toegestaan door de bevoegde overheidsdiensten.

Bovendien is bewezen, via wetenschappelijk ondersteunde studies, dat de duif het virus niet kan overdragen (zie bijlage).

Kunt u ons, vandaag of morgen (25 of 26/04/2020), bevestigen dat dergelijke opleringen eventueel vanaf maandag 27/04/2020 en zo niet, vanaf 04/05/2020 worden toegestaan?

We moeten maandag aanstaande 27/04/2020 onze liefhebbers en verenigingen hierover informeren.

Hartelijk dank voor een snelle respons.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

Gisteren en ook vandaag nog werd telefonisch contact opgenomen met de crisislijn van de federale overheid EN

in het kader van het welzijn van onze duiven krijgen wij


groen licht om uitsluitend in België individueel op te leren!

GO!!! Hartelijk dank aan de bevoegde diensten van Dierenwelzijn Vlaanderen en Wallonië en aan de


gespecialiseerde dierenartsen!

Wij willen hierbij duidelijk stellen dat de toelating om vanaf heden INDIVIDUEEL op te leren ENKEL wordt verleend in het kader van “DIERENWELZIJN” en NIET in het kader van de “SPORT” d.w.z. dat de toelating tot het individueel opleren niet wordt toegestaan om zich voor te bereiden op de komende wedvluchten maar wel terug te vinden is in het feit dat duiven die niet worden opgeleerd hun oriëntatievermogen verliezen en achteraf hun weg niet meer naar het hok zouden terugvinden.

De KBDB vraagt aan de liefhebbers om, zo veel als mogelijk in de voormiddag op te leren en op een maximale afstand van +/- 25 kilometer teneinde de liefhebbers, dewelke hun duiven op het hok uitlaten, geen al te grote verliezen zouden lijden. Enkel in uitzonderlijke gevallen (mensen die werken, hulpverleners,…) mag op een ander tijdstip opgeleerd worden.

Ook vanuit Frankrijk werd positief nieuws ontvangen. Aldaar worden er versoepelingen aangekondigd vanaf 11 mei 2020.

Noch de KBDB noch zijn verenigingen zitten stil:

De KBDB heeft actueel prijsoffertes gevraagd teneinde over te gaan tot een gezamenlijke aankoop van alcoholgel, zodat de verenigingen deze bij de KBDB, tegen een gunstige prijs, kunnen aankopenOok voor wat betreft de eventuele huur of aankoop door de vereniging van een betaalterminal (bancontact) werden inlichtingen ingewonnen maar de aankoop of de huur van dergelijk betaalterminals is afhankelijk van bank tot bank. Mocht u opteren voor dergelijke betaalwijze, raden wij de verenigingen aan hun bankinstelling te contacteren. Er kan uiteraard ook nog worden gewerkt met de reeds voorgestelde oplossingen zoals overschrijving, betaling van een voorschot, ….Van verschillende verenigingen hebben we reeds vernomen dat zij volop bezig zijn met hun voorbereidingen te treffen teneinde de opgelegde maatregelen van “social distancing” te respecteren, zoals o.m. hierna gedemonstreerd door de nationale ondervoorzitter van de KBDB, dhr Wim Logie

Enkele praktische info:

Tijdsduur voor een dergelijke opstelling: 45 minGebruikte materialen: dikke doorzichtige plastiek, te koop bij de doe-het-zelf zaken (+/- 6 € per lopende meter - breedte 140 cm)voorzien van een doorgeefluik zodat er geen contact is tussen de liefhebber en de inkorverkostprijs van deze opstelling (2 inkorvingstafels): +/- 40 EURO Na het inkorven moet de plastiek worden ontsmet

Firma’s dewelke een plexiglas, op het adres van de vereniging leveren en dit binnen de 48 uur, tegen de prijs van +/- 60 EURO/m²: Metaplex 03/820.96.90 info@metaplex.be

Q Creations 065/35.99.94

We doen dit voor AL onze liefhebbers, van jong tot oud, voor alle mannelijke en vrouwelijke duivenliefhebbers, we doen het voor IEDEREEN maar VOORAL VOOR ONZE DUIVEN

Houd het vooral veilig!

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

Communiqué de la RFCB

Tous les belges, parmi lesquels certainement nos amateurs, ont attendu, ce vendredi 24/04/2020 avec impatience la conférence de presse du gouvernement fédéral faisant suite au conseil de sécurité.

Suite au rapport explicité, quelques jours auparavant, de ce conseil de sécurité, tout le monde était rempli d’espoir et pensait à des mesures d’assouplissements mais …

jusqu’au 04/05/2020, pas ou peu d’assouplissements ne seront octroyés.

Nous devons tous constater que ces mesures d’assouplissement seront appliquées progressivement et évaluées, de semaine en semaine, afin d’essayer de garder la pandémie du covid-19 sous contrôle.

Samedi matin 25/04/2020, la RFCB a immédiatement pris contact avec la ligne de crise-Corona du gouvernement fédéral dans le but de d’offrir, à partir du 27/04/2020, la possibilité aux amateurs de pouvoir, quand même, entraîner leurs pigeons individuellement. Une réponse a été demandée, au plus tard, pour aujourd’hui. Ci-après, le mail qui a été envoyé ce samedi :

La RFCB ( Royale fédération colombophile Belge) comptant +/- 16000 affiliés et membres effectifs en +/- 500 sociétés a suivi strictement les mesures imposées par le gouvernement fédéral dès le début de la crise corona.

Chaque semaine, nos membres et nos sociétés sont informés de l’état de la situation et nous les avons sensibilisés et leur avons imposé de suivre à la lettre les mesures mises en place par le gouvernement fédéral.

Le début de la pandémie Covid -19 tombait en même temps que la saison colombophile, les pigeonneaux (nés en 2020) doivent être, dans une première phase, entraînés ce qui signifie que l’amateur met ses pigeonneaux dans un panier et les lâche en pleine nature à une distance de +/- 25 kms si bien que les pigeons rejoignent leur colombier. A chaque fois que les pigeons sont entraînés, la distance entre le lieu de lâcher et le colombier augmente.

Les pigeons doivent, pour leur propre bien-être, être lâchés à ces distances progressives afin de ne pas perdre leur faculté d’orientation et leur envie de rentrer au colombier.

Les raisons pour lesquelles ces entraînements sont indispensables au bien-être animal sont :

Les pigeonneaux, qui restent trop longtemps au colombier et ne sont pas entraînés, perdent leur capacité d’orientationLes pigeons, qui perdent leur capacité d’orientation, s’égarent et ne rentrent pas au colombierLes pigeons égarés s’épuisent, ne trouvent plus, à un certain moment de nourriture et en meurent.

La théorie explicitée ci-avant est appuyée par des vétérinaires spécialisés dans les pigeons voyageurs (annexés).

L’entraînement individuel a reçu un avis positif des services du bien-être animal de Wallonie et de Flandre (voir annexe).

Dans les pays limitrophes, comme les Pays-Bas et l’Allemagne, où la pandémie sévit également, les entraînements individuels sont actuellement autorisés par les services gouvernementaux compétents.

De plus, des études scientifiques ont démontré que le pigeon ne pouvait pas transmettre le virus (voir annexe).

Pouvez-vous, aujourd’hui ou demain (25 ou 26/04/2020), nous confirmer que de tels entrainements pourraient être organisés à partir du lundi 27/04/2020 ou sinon, à partir du 04/05/2020 ?

Nous devons, le 27/04/2020 prochain, informer nos amateurs et nos sociétés à ce sujet.

Nous vous remercions pour une réponse rapide.

Le Président National,

Pascal Bodengien.

Hier et aujourd’hui, nous avons pris contact avec la ligne du centre de crise « Corona » du gouvernement fédéral ET

dans le cadre du bien-être de nos pigeons, nous avons obtenu dès aujourd’hui

le feu vert pour l’entraînement individuel de nos pigeons uniquement sur le territoire Belge


GO GO GO!!!

Un grand merci aux services compétents du bien-être animal de Wallonie et de Flandre et aux vétérinaires spécialisés !

Nous souhaitons préciser que l’entraînement INDIVIDUEL autorisé, dès aujourd’hui, est UNIQUEMENT permis dans le cadre du « BIEN-ETRE ANIMAL » et NON dans le cadre du « SPORT », c.-à-d. que l’autorisation d’entraînement individuel n’est pas donnée en vue de la préparation de nos pigeons aux prochains concours, mais dans l’optique que des pigeons non entraînés perdent leur faculté d’orientation et ne rentrent plus au colombier.

La RFCB demande à ses amateurs d’entraîner leurs pigeons dans la mesure du possible le matin et à une distance de +/- 25 kms maximum afin que les amateurs, lâchant leurs pigeons au colombier, ne subissent de trop grosses pertes . Dans des cas exceptionnels (travailleurs, aides-soignants, …), l’entraînement individuel pourra se faire à un autre moment.

Des nouvelles positives ont également été reçues de la France. Là, des assouplissements sont annoncés à partir du 11 mai 2020.

Ni la RFCB, ni ses sociétés restent les bras croisés:

La RFCB a, à l’heure actuelle, demandé des offres de prix afin d’envisager l’achat groupé de gel alcoolique et ce, afin que les sociétés s’en procurent à un prix raisonnable auprès de la RFCB.En ce qui concerne également la location et l’achat par les sociétés d’un moyen de paiement (bancontact), des informations ont été prises mais l’achat ou la location de tels terminaux de paiement dépend d’une banque à l’autre. Si vous optez pour un tel moyen de paiement, nous conseillons les sociétés de prendre contact avec leur organisme bancaire. On peut encore y travailler avec les solutions déjà proposées comme les virements, les paiements en avance,…Nous avons déjà appris de la part de certaines sociétés qu’elles sont fortement occupées dans leur préparatifs afin de respecter les mesures imposées en matière de ‘social distancing”, comme, par exemple, la démonstration faite ci-dessous par le vice-président national de la RFCB , Mr Wim Logie

Quelques informations pratiques:

Mise en place d’une telle installation:45 minMatériel utilisé: plastique épais transparant, en vente dans les magasins de bricolage (+/- 6,00 EUR du mètre courant – largeur 140 cm)disposant d’un sas de telle manière à éviter tout contact entre l’amateur et l’enlogeur coût de ce travail (2 tables d’enlogement) : +/- 40,00 EUR Après l’enlogement, il est impératif de désinfecter le plastique Firmes livrant un Plexiglas, à l’adresse de la société, et ce dans les 48 heures, au prix de 60,00EUR/m² : Metaplex 03/820.96.90 info@metaplex.be

Q Creations 065/35.99.94

Nous le faisons pour TOUS nos amateurs, jeunes ou vieux, homme ou femmes, nous le faisons pour CHACUN et SURTOUT POUR NOS PIGEONS

Pour les membres du CAGN,

Le Président National,


Pascal Bodengien.


26/04/2020

Beste verenigingen,
Beste liefhebbers,


We worden momenteel overstelpt met vragen in verband met een eventuele versoepeling van de corana maatregelen en dan meer bepaald over de mogelijkheid tot individueel opleren.
Op vandaag is het voor ons nog onmogelijk om daar nu reeds een correct antwoord op te geven.
Vrijdagavond kwam er uit de veiligheidsraad wat hoopgevend nieuws dat er een versoepeling in fases zou gebeuren en dit vanaf 4 mei.
Welke invloed die versoepelingen op onze duivensport zullen hebben is voor ons nog onduidelijk.
We hopen jullie daar zo vlug mogelijk uitsluitsel te kunnen over geven.

Namens de PE West Vlaanderen17/04/2020

Aan alle aangesloten verenigingen

 

Beste,

 

Ingevolge de uitbraak van de coronacrisis werd de start van het sportseizoen 2020 uitgesteld. We tasten nog steeds in het ongewisse voor wat betreft de datum waarop de leer- en wedvluchten zullen kunnen aanvangen.

 

Rekening houdend met het feit dat er op 15/04/2020 toch enkele versoepelingen werden aangekondigd door de federale overheid willen de leden van de nationale raad van beheer en bestuur hierop reeds nu anticiperen. Weet dat uitzonderlijke situaties ook uitzonderlijke beslissingen en maatregelen vergen.

 

U zult begrijpen dat wij overstelpt worden met vragen van liefhebbers die hun duiven individueel willen opleren, hetgeen begrijpelijk is. Actueel worden deze VERBODEN aangezien het individueel opleren NIET onder een “essentiële” verplaatsing kan worden gecatalogeerd.

Zoals u reeds zult hebben kunnen lezen op onze website en onze facebookpagina, wordt er meermaals bij de liefhebbers op aangedrongen om hun duiven NIET individueel te gaan opleren en de KBDB rekent dan ook op de “fairplay” van hun liefhebbers ten overstaan van andere collega-duivenliefhebbers.

 

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur hebben een dossier samengesteld teneinde ons standpunt te verdedigen bij de bevoegde federale overheidsdiensten met het oog om binnen afzienbare tijd toch individuele opleringen, gezamenlijke opleervluchten (in te korven in de verenigingen) en vervolgens wedvluchten te mogen organiseren. De KBDB streeft er immers naar om de start van het seizoen voor IEDERE duivenliefhebber op hetzelfde moment te laten aanvangen en de mogelijkheid te bieden om ALLE duiven van IEDERE liefhebber aan dezelfde trainingen, qua afstand, te kunnen laten deelnemen.

 

Dit is dan ook de reden waarom wij nu al contact met jullie opnemen om, in de mate van mogelijke, nu reeds de nodige voorbereidingen te treffen. Indien de toelating wordt verleend om te mogen inkorven in de lokalen zal er worden gestart met opleervluchten.

 

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur hebben een crisiscomité “Covid-19” opgericht, waarin iedere provincie wordt vertegenwoordigd, zodat afspraken kunnen worden gemaakt nog voor het einde van de beperkingsmaatregelen. De opleervluchten zullen, rekening houdend met de uitgevaardigde beperkingsmaatregelen in Frankrijk tot en met 11 mei, vrijwel zeker, indien de Belgische federale overheid hiervoor zijn akkoord zal verlenen, UITSLUITEND in België kunnen doorgaan. Van de vervoerders zal, bij de start van het seizoen 2020, de nodige soepelheid worden gevraagd. De verenigingen worden uiteraard niet verplicht om te korven. Iedere vereniging neemt hierin zijn eigen beslissing.

 

De maatregelen, dewelke op dat moment verplichtend toepasbaar zullen zijn voor de inkorvingslokalen, zijn minimum deze dewelke dienen gehanteerd te worden voor de grootwarenhuizen.

 

Aan welke maatregelen werd er reeds gedacht voor wat betreft:

 • De opleervluchten
 • Voor de lokalen alwaar wordt ingekorfd in een café zal naar een andere oplossing moeten worden gezocht en zal er in een aanpalend of apart lokaal (zonder drankgelegenheid) dienen ingekorfd te worden. Zoals reeds meermaals aangekondigd via alle mogelijke kanalen zullen de cafés en restaurants één van de laatsten hun deuren kunnen/mogen openen.
 • Inkorven per liefhebber en op afspraak. De liefhebbers wachten hun beurt (op het voorafgaandelijk afgesproken uur) af in hun wagen.
 • Maximum 2 inkorvingsrijen en dit enkel voor de lokalen dewelke op dat moment de “social distancing” maatregelen kunnen garanderen
 • Rekening houdend met het feit dat dergelijke inkorvingen meer tijd in beslag zullen nemen, dient tijdig te worden aangevangen met de inkorvingen en dient te worden gestart met de oudste liefhebbers (kunnen reeds van in de namiddag hun duiven komen inkorven)
 • De liefhebbers plaatsen hun duiven zelf in de manden
 • Aanwezigheid van 1 of maximum 2 leden van het bestuur van de vereniging teneinde lege manden te voorzien en eveneens voor het loden van de manden.
 • 1 persoon blijft aanwezig in het lokaal tot de ophaling van de duiven door de vervoerder.
 • Het formulier, verplichtend in te vullen door de vereniging, met vermelding van het nummer/de nummers van de loodjes/verzegelingstrips, dient in de vereniging te worden bewaard i.p.v. meegegeven te worden met de vervoerder.
 • Het formulier, waarbij de vereniging wordt ontheven van alle verantwoordelijkheid en wordt ondertekend door de vervoerder, dient UITZONDERLIJK niet te worden ingevuld.
 • Te voorzien voor de vrijwilligers van de vereniging:
    • Plastieken handschoenen
    • Alcoholgel voor het ontsmetten van de handen
    • mondmaskers
 • Paramyxoformulieren dienen door de liefhebber, digitaal of per post, VOORAFGAANDELIJK te worden overgemaakt aan de vereniging
 • Het ingevulde paramyxoformulier door de vereniging (formulier terug te vinden op onze website) dient digitaal te worden overgemaakt aan de betrokken vervoerder
 • Plexiglas voorzien – de KBDB zal zich dienaangaande informeren en meer inlichtingen verstrekken begin volgende week
 • Het afrekenen van het bedrag van de kosten per liefhebber kan NIET gebeuren met baar geld maar via overschrijving op de rekening van de vereniging. Liefhebbers kunnen, net zoals in horeca, voorafgaandelijk reeds een voorschot betalen aan de vereniging.
 • De wedvluchten
 • De voorwaarden gesteld voor de opleervluchten zijn eveneens van toepassing voor de wedvluchten, met uitzondering evenwel van het feit dat voor de wedvluchten de duiven in de manden worden geplaatst door de inkorver en de normale procedures voor het inkorven van de duiven voor wedvluchten worden gerespecteerd
 • Het voorafgaandelijke overmaken, per post of digitaal, van de poelebrief aan de liefhebber, dewelke deze dan zal afgeven bij de inkorving
 • Voor het binnenbrengen van de klokken zal, ten gepaste tijde, nog een procedure worden uitgewerkt, waarbij uiteraard de maatregelen van “social distancing” dienen gerespecteerd te worden.

 

U zult begrijpen dat onze leden-duivenliefhebbers tot een risicogroep behoren gezien hun leeftijd. Daarom dat er nu reeds wordt gedacht om zowel de liefhebbers als de vrijwilligers van de inkorvingslokalen, zoveel als mogelijk te beschermen.

 

Gelieve te noteren dat dit enkel de voorbereidingsmaatregelen zijn teneinde klaar te zijn voor het moment dat de federale overheid GROEN LICHT geeft op de door ons geformuleerde voorstellen.

 

Tot nader order zijn individuele en gezamenlijke opleringen evenals wedvluchten VERBODEN.

 

Verdere info volgt via het crisiscomité “Covid-19” van de KBDB.

 

Voorstellen, adviezen en opmerkingen zijn steeds welkom en dit in het belang van onze liefhebbers, onze vrijwilligers in de vereniging en onze duiven.

 

Bijgevoegd vindt u een affiche met instructies dewelke in acht dienen te worden genomen door de liefhebbers en het/de aanwezige bestuurslid/bestuursleden van uw vereniging met verzoek deze uit te hangen in uw lokaal.

 

Met vriendelijke groeten.

 

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

07/04/2020

Mededeling van de KBDB

De KBDB ontving vandaag een e-mail van de voorzitter van de Franse federatie met de melding dat bepaalde Belgische liefhebbers individuele opleringen uitvoeren op Frans grondgebied.

Deze praktijk is eveneens verboden en in strijd met de richtlijnen van de Belgische en Franse overheidsdiensten.

Liefhebbers die in gebreke blijven, riskeren enorme sancties.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.06/04/2020

Mededeling van de KBDB

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur wensen te verduidelijken dat het verbod tot het individueel opleren van de duiven NIET werd opgelegd door de KBDB doch door de federale overheid aangezien UITSLUITEND essentiële verplaatsingen worden toegelaten.

Het individueel opleren van duiven kan niet worden gecatalogeerd onder de noemer van “in het belang van het welzijn van onze duiven” aangezien de duiven op het hok mogen worden uitgelaten.

Van zodra versoepelingsmaatregelen worden aangekondigd zal de KBDB uiteraard de nodige stappen ondernemen bij de bevoegde overheidsdiensten teneinde het individueel opleren van duiven toch toe te laten. Actueel vragen wij iedereen solidair de opgelegde maatregelen strikt na te leven.

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur zijn er zich van bewust dat voor een duivenliefhebber dergelijke maatregelen soms moeilijk te begrijpen vallen maar het is in het belang van eenieders gezondheid.

Wij wensen nogmaals te herhalen om een oudere of hulpbehoevende collega-duivenliefhebber niet uit het oog te verliezen en hen bij te staan met raad en daad maar ook met een helpende hand mits uiteraard rekening te houden met de door de federale overheid opgelegde beperkingsmaatregelen.

Hartelijk dank voor het begrip en het stipt opvolgen van de genomen maatregelen door de bevoegde overheidsdiensten.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.Mededeling van de KBDB

Zoals beloofd, de wekelijkse update voor onze leden ingevolge de uitbraak van het coronavirus.

Vooreerst wensen wij iedereen te bedanken die de beperkingsmaatregelen strikt hebben opgevolgd niettegenstaande het prachtige duivenweer, hetwelk wij afgelopen weekend mochten beleven. We zijn er van overtuigd dat het overgrote en het merendeel van onze liefhebbers zich hebben gehouden aan de opgelegde regels.

De KBDB en de nationale voorzitter worden momenteel “overstelpt” met gefundeerde en dagelijkse vragen over de problemen, waar duivenliefhebbers worden mee geconfronteerd en waarop soms de KBDB ook geen duidelijke uitleg kan verschaffen. We pogen hierop steeds een antwoord te bekomen bij de bevoegde federale overheidsdiensten maar ook voor deze laatste is het niet altijd mogelijk om hierop een pasklaar antwoord te verstrekken.

Ook vragen dewelke beginnen met “ik heb horen zeggen dat…”. Roddels worden snel verspreid !

Geloof niet altijd wat wordt verteld en zoals wij sinds de uitbraak van de coronacrisis steeds hebben getracht, zullen wij op het juiste moment officieel communiceren.

Verschillende leden, zowel uit Vlaanderen als Wallonië, onderhouden goede relaties met verantwoordelijken uit andere federaties. Zij verstrekken ons nuttige informaties zodat wij hierop kunnen anticiperen en inspelen.

Wij willen ook deze leden bedanken voor het doorspelen van deze betrouwbare informatie. Oprechte dank iedereen !

Toch willen wij als KBDB enkele onzekerheden wegwerken en enkele bemerking nogmaals in de verf zetten:


Programma nationale en internationale wedvluchten 2020

Op vraag van de KBDB hebben enkele organisatoren voorstellen geformuleerd aangaande de (inter)nationale vluchtkalender 2020 en dit in functie van een eventuele tot op heden nog niet welbepaalde latere startdatum van het duivenseizoen 2020.

Actueel circuleren deze project-kalenders reeds op sociale media.

U zult begrijpen dat deze project-kalenders actueel totaal geen waarde hebben aangezien de stardatum van het seizoen 2020 nog niet is gekend.

De KBDB zal, van zodra het sportseizoen aanvangt, deze kalender van de nationale en internationale wedvluchten 2020 opstellen.


Individueel opleren van duiven – beperkingsmaatregelen

De KBDB verneemt uit verschillende bronnen dat er in deze periode, waarin beperkingsmaatregelen gelden, op verschillende plaatsen individuele lossingen worden uitgevoerd. We hopen dat deze inbreuken op de algemene beperkingsmaatregelen slechts betrekking hebben op enkele oneerlijke en respectloze duivenliefhebbers.

De KBDB wil verduidelijken waarom zij dergelijke praktijken veroordeelt:

Het is geen essentiële verplaatsing en dit individueel opleren is niet onmisbaar noch gekoppeld aan het respect voor het welzijn van de duiven;

Op sportief vlak KAN HET NIET dat bepaalde liefhebbers, waarvoor beperkingsmaatregelen worden opgelegd, hun duiven kunnen opleren terwijl anderen, die werken in het algemeen belang van eenieder (zoals verplegers/verpleegsters, artsen, arbeiders in de voedingssector, chauffeurs, enz.) of oudere en/of geïsoleerde liefhebbers, dewelke niet de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan de in normaal geziene omstandigheden georganiseerde collectieve lossingen, niet van dezelfde mogelijkheid kunnen genieten;


Dergelijke overtredingen, indien vastgesteld door de autoriteiten, zouden de toekomstige stappen van de KBDB ter versoepeling van de beperkingsmaatregelen en het verlenen van herstartmaatregelen, specifiek verbonden aan de duivenliefhebberij, in het gedrang kunnen brengen. In dit perspectief is het van essentieel belang dat onze federatie in deze crisisperiode aantoont dat zij haar leden en de duivensportactiviteiten, in de brede zin van het woord, in de hand hebben.

De KBDB wordt gecontacteerd door liefhebbers met info over collaga-duivenliefhebbers (nummerplaten, kleur wagens, tijdstip, plaats alwaar de duiven worden gelost,…) die de opgelegde maatregelen aan hun laars lappen en toch hun duiven gaan opleren. DIT KAN NIET! De leden van de nationale raad van beheer en bestuur zullen zich buigen over het eventueel opleggen van sancties tegenover dergelijke onverantwoorde leden.

Bijgevolg vraagt ​​de KBDB haar leden om de nationale richtlijnen met betrekking tot de beperkingsmaatregelen te respecteren, om, indien nodig, gebruik te maken van de specifieke maatregelen die werden genomen in het kader van dierenwelzijn en om zich tenslotte sportief te gedragen ten overstaande van de andere liefhebbers.

Uiteraard zijn ook de buitenlandse lossingen verboden in België en worden er actueel GEEN lossingsvergunningen voor dergelijk aanvragen afgeleverd. Mocht u echter weet hebben van het feit dat onze buitenlandse collega’s dergelijke wilde lossingen in België uitvoeren, gelieve ons hierover dan ook te informeren zodat wij de betrokken federatie op de hoogte kunnen brengen. Gelieve ons hiervoor dan ook volgende gegevens mede te delen:

Type voertuig


Nummerplaat


Plaats waar de duiven werden gelost


Tijdstip van lossing


We zitten allemaal samen in hetzelfde schuitje en samen moeten we natuurlijk solidair handelen en dit in het belang van de gezondheid van iedereen maar ook in het belang van het imago van onze federatie.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal BodengienVanaf heden kunnen de plastieken verzegelingstrips, te gebruiken voor de aluminiummanden evenals voor de constateurs, worden besteld door de verenigingen bij de KBDB tegen de prijs van:

Gele plastieken strips (/500 stuks) à

25,00 EURO per 500

Verzendingskosten:

500 stuks (1,100 kg): <2 kg: 6,90 Euro

De aluminium loodjes mogen in 2020 nog worden gebruikt voor de snelheids- en kleine halve-fondwedvluchten. Vanaf 2021, mogen nog enkel de plastieken KBDB-verzegelingstrips worden gebruikt et dit voor alle types van wedvluchten.

 

MEDEDELING van de KBDB – EINDELIJK GOED NIEUWS

Tijdens de Nationale Algemene Vergadering van 14/02/2020 werd de kalender van nationale en internationale wedvluchten voor 2020 niet goedgekeurd.

De KBDB had echter op 07/02/2020 een brief ontvangen van de Waalse Overheidsdienst “Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu” met richtlijnen die niet in overeenstemming waren met de oorspronkelijk voorgestelde kalender aan de nationale mandatarissen

Teneinde problemen te voorkomen, werd aan de nationale raad van beheer en bestuur opdracht gegeven om tussen te komen bij de Waalse Overheidsdienst “Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en leefmilieu” en er werd alsdan ook beslist om het onderzoek van de kalender uit te stellen tot een Buitengewone Nationale Algemene Vergadering

Dankzij de inspanningen van onze algemene secretaris, Patrick Marsille en de leden van de nationale raad van beheer en bestuur werd een positief antwoord bekomen.

De Nationale Raad van Beheer en Bestuur heeft op 09/03/2020 een onderhoud gehad met de Waalse Overheidsdienst “Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en leefmilieu” en waaruit volgende beslissingen werden gedestilleerd.

 De KBDB moet haar liefhebbers bewust maken van een

DOORDACHTE

deelname van hun duifjes aan de wedvluchten en vooral dan in de categorie jonge duiven;

- In de zomerperiode moet de KBDB lossingen na 9.00 uur verbieden (voor de vluchten met verre afstanden uiteraard) evenals een vermindering van het aantal duiven in de manden opleggen.

Teneinde, ten slotte, een nationale uniformiteit op dat vlak te bekomen, zou het wenselijk zijn dat een afstemming tussen de twee regio’s zou plaatsvinden op het einde van het seizoen en een “interregionale” bijeenkomst zou worden georganiseerd om een eventuele ​​evaluatie te maken en de voorstellen van de KBDB op het vlak van dierenwelzijn en de controle daarop, te verbeteren.

Rekening houdend met het hierboven aangehaalde en zonder de perikelen van de coronacrisis, zou de nationale kalender 2020, zoals voorgesteld aan de nationale mandatarissen, aangenomen zijn geweest. Dit dossier kan alsdan worden afgesloten. De KBDB dankt zijn gesprekspartners van de Waalse Overheidsdienst “Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu” om te luisteren en voor hun betoonde begrip.

De KBDB informeerde zich, voor wat de kalender 2020 betreft, bij de nationale inrichters teneinde een alternatieve kalender voor te stellen. Alles is uiteraard afhankelijk van het einde van de beperkingsmaatregelen in België maar eveneens in Frankrijk.

Weet dat de KBDB er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat haar liefhebbers, ondanks de crisis die ons momenteel treft, onder de beste omstandigheden zullen kunnen genieten van hun hobby.

 
PERSMEDEDELING van de KBDB   30/03/20

Zoals beloofd, een wekelijkse update in verband met de maatregelen, opgelegd door de federale overheid, ingevolge de uitbraak van het coronavirus en de stappen die door de nationale raad van beheer en bestuur werden ondernomen teneinde enige versoepelingen te bekomen in het belang van onze duiven maar waarbij de gezondheid van onze liefhebbers en medewerkers van de verenigingen van primordiaal belang is.

Vooreerst wensen wij onze liefhebbers hartelijk te danken om de opgelegde maatregelen, hoe moeilijk soms ook, in een periode, alwaar in normale omstandigheden het startschot van een nieuw seizoen wordt gegeven, strikt te respecteren.

Sommige beslissingen die worden opgelegd zijn voor ons moeilijk te begrijpen maar we zijn er van overtuigd dat deze worden genomen in het belang van en uit veiligheid voor ieder van ons.

De nationale raad van beheer en bestuur heeft echter een versoepeling bekomen voor wat betreft het

ophalen van verdwaalde en aangekochte duiven

.

Rekening houdend met het welzijn van onze duiven hebben wij bevestiging bekomen dat dergelijke ophalingen behoren tot “de essentiële verplaatsingen”.

Bij de ophaling dienen uiteraard de maatregelen van “social distancing” te worden gerespecteerd. De duif/duiven dienen in een mand te worden geplaatst op het eigendom maar buiten de woning zodat de eigenaar deze duif/duiven in zijn persoonlijke mand kan plaatsen.

Teneinde geen problemen te ondervinden, in geval van politiecontrole, raden wij u aan de huidige persmededeling evenals uw KBDB-lidkaart, het eigendomsbewijs evenals het mail-, sms-verkeer voor wat betreft de duif/duiven dewelke deze verplaatsing verrechtvaardigen, mee te nemen.

Inenting van onze duiven tegen paramyxovirose

Het merendeel van de jonge duiven werden reeds ingeënt tegen paramyxovirose. Voor de duiven dewelke nog dienen ingeënt te worden, raden wij u aan uw veearts te contacteren. Deze laatste zal u, rekening houdend met de hen opgelegde richtlijnen, de nodige informatie verstrekken.

Wat met de start van het seizoen 2020 ?

Zoals iedereen via de verschillende mediakanalen heeft kunnen vernemen, werden afgelopen vrijdag GEEN versoepelingsmaatregelen uitgevaardigd door de federale overheid. Dit moeten wij strikt respecteren.

De nationale raad van beheer en bestuur zal, van zodra we de strijd tegen het coronavirus onder controle hebben, vragen om, gedisciplineerd, opleervluchten, te mogen organiseren. Hiervoor is het uiteraard, in de huidige stand van zaken, nog te vroeg. De gezondheid van onze liefhebbers en onze helpers in de verenigingen primeert. We vragen jullie nog wat geduld.

Het dossier van “

de roofvogels

” heeft ook door de uitbraak van het covid-19 virus vertraging opgelopen. Wij willen er evenwel op wijzen dat wij dit dossier zeker en vast niet uit het oog zijn verloren en ook hierin verdere stappen zullen ondernemen. Er dient met “natuurpunt” in discussie te worden gegaan. Een pluspunt is dat ook zij ons probleem begrijpen en inzien dat er iets moet worden ondernomen.

Ter voorbereiding van dit onderhoud is de nationale raad van beheer en bestuur actueel bezig om de duivenliefhebbersconcentratie in België op kaart te brengen. We proberen zo snel als mogelijk ook hierin een doorbraak te bekomen.

Als laatste maar uiterst belangrijk punt vragen wij aan onze leden om ook de

oudere en alleenstaande duivenliefhebbers

 uit de buurt niet te vergeten. Sommigen van hen hebben geen e-mail, geen internet,… en zijn niet op de hoogte van al deze maatregelen. Neem eens telefonisch met hen contact op om ook hen een hart onder de riem te steken en hen van de nieuwe ontwikkelingen te informeren.

Wij houden jullie verder op de hoogte!

Namens de leden van de nationale raad van beheer en bestuur,

De Nationale Voorzitter,

Pascal Bodengien.

 PERSMEDEDELING van de KBDB  27/03/20

De nationale raad van beheer en bestuur wenst zijn verenigingen en zijn liefhebbers te informeren van het feit dat de provinciale secretariaten worden opgeschort vanaf 1 april tot het einde van de beperkingsmaatregelen. Wij nodigen u uit om, ingeval van sportieve problemen, contact op te nemen met de nationale zetel:

Per telefoon: 02/537.62.11

Per mail: nationaal@kbdb.be

De algemene KBDB-administratie is bij deze maatregel, actueel, niet betrokken en blijft, in de voormiddag, bereikbaar voor de gebruikelijke dienstverlening en dit natuurlijk via e-mail en de verzendingen per post.

Voor al uw bestellingen, gelieve volgend KBDB-mailadres te gebruiken: boekhouding@kbdb.be
MEDEDELING t.a.v. alle leden-duivenliefhebbers

25/03/20

Beste leden,

Aansluitend op onze vorige mededeling en teneinde een antwoord te bekomen op de verschillende vragen verbonden aan de duivenliefhebberij hebben wij contact opgenomen met het crisiscentrum, opgericht ingevolge de uitbraak van het coronavirus.

In het kader van het welzijn van onze duiven mogen liefhebbers, dewelke hun duivenhok NIET is gevestigd op hun thuisadres, hun duiven gaan verzorgen en eten geven, op

maximum 100 kilometer verwijderd van hun thuisadres.

Liefhebbers die zich in deze situatie bevinden en teneinde bij een politiecontrole geen problemen te ondervinden, dienen in het bezit te zijn van een kopie van hun hoklijst zodat door de politiediensten kan worden vastgesteld dat deze verplaatsing van essentieel belang is.

Wij veronderstellen dat deze precisering van het crisiscentrum een oplossing zal bieden voor al onze liefhebbers betrokken bij deze uitzonderlijke situatie.

Wat echter het ophalen van een verdwaalde duif bij een collega-duivenliefhebber/niet-duivenliefhebber of het

ophalen van een aangekochte duif of een door een collega-duivenliefhebber geringde duif betreft, zijn de federale overheidsdiensten heel duidelijk nl. dit is ten strengste verboden

De KBDB zal stappen ondernemen om hiervoor dan ook zo vlug als mogelijk een versoepeling te bekomen.

Van zodra er meer nieuws is, zullen wij via onze site communiceren.

Wij verzoeken u momenteel nog eventjes geduld uit te oefenen en geen ondoordachte beslissingen te nemen dewelke de duivenwereld schade zou kunnen toebrengen.

Draag zorg voor uzelf en de ganse familie.

Namens de leden van de nationale raad van beheer en bestuur,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.
23/03/2020

MEDEDELING t.a.v. alle leden-duivenliefhebbers

 

Beste leden,

Eerst en vooral willen wij jullie bedanken om de door de overheid opgelegde richtlijnen en instructies strikt op te volgen.

We beseffen ten volle dat het ook voor de duivenliefhebber niet evident is in deze moeilijke periode maar momenteel moet prioriteit worden gegeven aan onze gezondheid!

Herhaaldelijk werden wij er via de media op attent gemaakt dat enkel de noodzakelijke en hoognodige verplaatsingen worden toegelaten.

We kregen ontzettend veel vragen aangaande het ophalen van een verdwaalde duif of een aangekochte bon. Wij vragen aan de bevoegde instanties om een oplossing.

Hoelang deze toestand gaat aanhouden, dat kan niemand voorspellen maar we zijn actueel bezig om een plan qua vluchtprogramma uit te werken.

Van zodra er groen licht wordt bekomen, zullen wij er voor zorgen dat er tijdens de week leervluchten kunnen worden ingericht en dit uiteraard mits goedkeuring van de vervoerders.

Wij raden jullie aan rekening te houden met het verschuiven van vluchten, zowel op de snelheid, de kleine halve-fond alsook de nationale en internationale kalender (oude & jaarlingen) alwaar eventueel het seizoen later zal worden afgesloten. Dit uiteraard enkel als er toestemming wordt bekomen van alle bevoegde diensten.

Verder wachten wij af van welke eventuele maatregelen en versoepelingen er zullen wordt uitgevaardigd.

Van zodra er meer nieuws is, zullen wij via onze site communiceren.

Bedankt voor jullie geduld en begrip.

Namens de leden van de nationale raad van beheer en bestuur,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

 


18/03/2020 MEDEDELING VAN DE KBDB

Rekening houdend met de bijkomende maatregelen die gisterenavond (17/03/2020) werden afgekondigd door de federale overheid in de strijd tegen het coronavirus en meer bepaald dat niet essentiële verplaatsingen worden verboden, willen wij erop wijzen dat het opleren van duiven vanaf VANDAAG (18/03/2020) 12u00 wordt verboden.

 

De KBDB is er zich terdege van bewust dat dit voor haar liefhebbers een grote opoffering inhoudt maar wij moeten nu al onze krachten bundelen teneinde deze strijd te overwinnen.

 

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.
16/03/2020 MEDEDELING VAN DE KBDB

Beste verenigingen en liefhebbers,

Door toedoen van het corona-crisis zijn wij genoodzaakt alle bestellingen (plastic strips, ringen, …) via B-post te behandelen.

Dit omdat bestellingen niet meer kunnen afgehaald worden op onze burelen of tijdens de zitdagen van de provinciale secretarissen.

Onze excuses voor dit ongemak.

Wij danken u voor uw begrip.


MEDEDELING VAN DE KBDB

 

 

Er werd afgelopen weekend (14 & 15/03/2020) vastgesteld dat bepaalde verenigingen hun lokaal hebben opgesteld voor publiek en dit niettegenstaande de persmededelingen die werden gepubliceerd op onze website en onze facebookpagina.

 

DIT KAN NIET en IS ONVERANTWOORD. Bovendien gaat dit regelrecht in tegen de richtlijnen die door de federale regering werden genomen.

 

Anderzijds hebben bepaalde lokalen de toelating verleend om de chipringen te koppelen bij bestuursleden of aangestelden thuis.

 

DIT IS IN TEGENSTRIJD MET DE KBDB-REGLEMENTEN en meer bepaald met art. 30 § 1 van het NSR:

 

De koppeling van een elektronische ring met een vaste voetring van een duif moet geschieden in een vereniging aangesloten bij de KBDB, in haar lokaal en onder toezicht van minstens twee afgevaardigden en met een door de nationale adviesraad voor elektronische constatatiesystemen gehomologeerde en jaarlijks goedgekeurde installatie.

 

De lokalen MOETEN dicht blijven en art. 30 § 1 van het NSR dient gerespecteerd te worden. De koppelingen kunnen slechts opnieuw worden uitgevoerd NA opheffing van de maatregelen genomen door de federale regering.

 

Laat alstublieft het gezond verstand zegevieren in deze moeilijke periode van de strijd tegen het coronavirus en denk aan onze oudere medemensen!

 

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


 

Mededeling van de KBDB

Beste medewerkers, leden en vrijwilligers van onze verenigingen,

Rekening houdend met de toch uitzonderlijke maatregelen die de regering heeft moet nemen om het coronavirus tegen te gaan, roep ik op om de handen in elkaar te slaan en de oudere liefhebbers te helpen waar nodig is.

U kunt ook contact opnemen met de mandatarissen. Zij staan zeker klaar om te helpen!

Ook de vrijwilligers van onze verenigingen vraag ik om hun verantwoordelijkheid te nemen!

Zoals jullie wel weten is ons ledenbestand, qua leeftijd, gevoelig voor dit virus !

Bedankt allemaal !!

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


MEDEDELING T.A.V. DE LIEFHEBBERS EN DE VERENIGINGEN

Gezien de federale beslissingen aangaande de strijd tegen CORONAVIRUS, wenst de nationale raad van beheer en bestuur u te informeren dat, uit voorzorg en dit vanaf 16/03/2020 tot tenminste 06/04/2020:

- de zitdagen binnen de provincies worden afgeschaft

- De administratieve diensten van de nationale zetel (Gaasbeeksesteenweg 52 - 54 - 1500 Halle) zijn gesloten.

Wij vragen u om de administratieve procedure “verzending via post” te gebruiken.

De medewerkers van de KBDB staan tot uw beschikking voor meer informatie.

De KBDB wil in deze moeilijke tijden en gezien de gemiddelde leeftijd van onze duivenliefhebbers ook de aandacht van haar leden vestigen op het feit dat alle bijeenkomsten van allerlei aard verboden worden en dit zelfs in privélokalen, inkorvingsburelen,….


PERSMEDEDELING

Ingevolge de federale maatregelen op het gebied van “CORONAVIRUS” van 12/03/2020 en tot 03/04/2020 inbegrepen (behalve verlenging bij het nemen van andere maatregelen door de federale overheid), worden alle inkorvingen voor leervluchten en wedvluchten afgelast.

De provinciale entiteiten die hun programma's/kalenders voor de maand april willen wijzigen, worden verzocht de wijzigingen door te sturen naar de voorzitter van het Nationaal Sportcomité.

Provinciale entiteiten die normaliter hun vluchten op zaterdag inrichten, kunnen overwegen om op 04/04/2020 te inkorven voor een lossing op zondag 05/04/2020.

MEDEDELING

Gelieve nota te nemen dat de buitengewone nationale algemene vergadering van 16.03.2020 niet zal doorgaan.

Drie nationale mandatarissen en één personeelslid zijn in contact geweest met een persoon besmet met het coronavirus.

De KBDB wenst geen enkel risico te lopen en heeft dientengevolge deze beslissing moeten nemen.

Meer informatie zal volgende week worden gepubliceerd.

De nationale voorzitter,

Pascal BODENGIEN


Mededeling t.a.v. de verenigingen

Rekening houdend met de laatste ontwikkelingen in België ingevolge de uitbraak van het coronavirus wensen wij vooral geen paniek te zaaien maar voorzorgen te nemen teneinde de verspreiding ervan tegen te gaan.

Dit is dan ook de reden waarom wij onze verenigingen verzoeken om de niet dringende vergaderingen, dus vergaderingen die kunnen worden verdaagd naar een latere datum, te annuleren.


PERSMEDEDELING

Na consultatie van de voorzitters van de betrokken PE’s/SPE’s evenals de leden van zijn comité (NSC), heeft de voorzitter van het Nationaal Sportcomité, dhr Denis Sapin, in samenspraak met de nationale voorzitter, dhr Pascal Bodengien, beslist om, rekening houdend met de slechte weersvoorspellingen voor komend weekend (14 & 15/03/2020) evenals het feit dat het merendeel van de duiven nog niet zijn opgeleerd, ALLE voorziene vluchten van dit weekend AF TE GELASTEN.


MEDEDELING

Gelieve nota te nemen dat de KBDB-mandatarissen geen mutaties meer mogen uitvoeren.

Indien u mutaties hebt, kunt u zich begeven naar de KBDB-zetel gevestigd in Halle of naar uw zitdag.

Voor meer info aangaande de zitdag van uw PE, gelieve de KBDB-website te raadplegen https://www.kbdb.be/zitdagen/

U kunt vanzelfsprekend ook nog uw mutaties per post verzenden naar de KBDB (52-54 Gaasbeeksesteenweg – 1500 Halle). Het ad hoc formulier is beschikbaar op onze website.